Whole Brain Leadership is the X-factor in Leadership

De hypothese dat er een X-factor in leiderschap bestaat, is gedurfd. Omdat deze mysterieuze en vaak moeilijk te vatten uniciteit zeer persoonlijk en dus voor interpretatie vatbaar is. Alsof je kunt zeggen: ‘die heeft het, die heeft het niet’. Toch durven wij, na een kwalitatief onderzoek via een tiental diepte-interviews met executives over hoe zij denken en voelen inzetten in de uitdagingen van hun business, stellen dat Whole Brain Leadership de toekomst is.

purpose

 

Whole Brain Leaders zijn leiders, die hun ratio en intuïtie combineren om nieuwe ideeën te ontwikkelen en mensen verbinden om van schijnbaar losstaande ideeën een geheel te smeden. Whole Brain Leadership is empathisch, kwetsbaar en met vertrouwen over eigen grenzen heen in relatie met anderen een groter verhaal vertellen. Een Whole Brain Leader maakt hier & nu vanuit zijn uniciteit, in hartsverbinding met zichzelf en anderen en luisterend naar zijn intuïtie dat verschil. En de toekomst van Whole Brain Leaders is al begonnen.

Mensen verbinden rond een thema of idee

Hoewel rationaliteit vandaag nog heerst, zitten we in een transitieperiode. Na de samenleving van boeren, fabrieksarbeiders en kenniswerkers zijn we aangekomen in het Ideeëntijdperk. In dit tijdperk verbindt en ondersteunt een leider mensen rond een thema of idee, waarbij het collectieve belang primeert boven het individuele belang. In deze transitieperiode worden we ingehaald door de snelheid van de digitale revolutie. De continue stroom stimuli en permanente onzekerheid confronteert ons met de traagheid van ons aanpassingsvermogen. De manier waarop technologie daarbij oneindig veel oplossingen biedt, vraagt om tegenwicht op vlak van ethiek, duurzaamheid, authenticiteit en het vooropstellen van maatschappelijk belang. Als leider heb je een lifestyle van een ontdekkingsreiziger met attitudes als risico durven nemen, balans vinden tussen loslaten en controle houden, chaos durven toelaten en entrepeneurship met een doe-mentaliteit: ‘Maak het niet te moeilijk en ga het gewoon doen’. Naast deze werkattitudes hechten leiders met de X-factor groot belang aan het hebben van een leven naast het werk: familie, sterk sociaal-cultureel engagement, kunstbeleving, sport … De tijd nemen voor deelname aan de maatschappij maakt dat je als leider gevoed en geïnspireerd wordt en in balans blijft. Leiderschap is geen rol meer, leiderschap is een doel: leiderschap gaat niet langer om macht, het gaat om maatschappelijk impact en kracht hebben. De Whole Brain Leader maakt daarbij gebruik van interne bronnen (mental agility, hartsverbinding en intuïtie) en externe bronnen (storytelling, connectedness en partnerability).

De interne bronnen

Mental agility: mentale veerkracht Van routine naar nieuwsgierigheid. Van volharding naar soepelheid. Van zwart-wit naar nuance. Van zekerheid naar kwetsbaarheid en durven toegeven het niet te weten. Van monoloog naar in dialoog openstaan voor andere invalshoeken en denkpistes. Naast snel inzicht hebben en verbanden zien in complexe zaken ook afstand en tijd durven nemen voor een breder perspectief (helikopterview). Van problemen naar oplossingen en wat er van het probleem is geleerd.

Hartsverbinding: ‘Peterprincipe’ van emoties In de huidige transitieperiode maakt het ‘Peterprincipe’ van competenties plaats voor het ‘Peterprincipe’ van emoties: je eigen emoties kennen en herkennen en kunnen hanteren is een basisvaardigheid. Het is de taak van de leider om emoties bij een ander te herkennen en erkennen en mensen te ondersteunen om daarin constructief te handelen. Door emoties op de werkvloer ruimte te geven, ervoor te zorgen dat mensen zichzelf kunnen zijn en zich goed voelen op het werk.

Intuïtie als grondstroom voor het nemen van beslissingen Bij het nemen van belangrijke beslissingen en het lanceren van nieuwe initiatieven zonder aarzeling je intuïtie volgen. Intuïtie gaat dan over het kunnen luisteren naar je buikgevoel, het durven vertrouwen op dat gevoel en bovenal je buikgevoel onder woorden brengen.

De externe bronnen

Storytelling: een persoonlijk verhaal als magneet met aura Als we het over storytelling hebben als tool om mensen aan te trekken en followership te creëren, heeft storytelling een magneetfunctie. Je verhaal moet als een aura om je heen zweven. Een persoonlijk verhaal, dat zowel het rationele als het emotionele brein aanspreekt en mensen meeneemt in het realiseren van een resultaat waar iedereen achterstaat.

Connectedness: vertrouwensrelaties vervangen structuren De economische crisis kan niet worden opgelapt vanuit bestaande structuren. Er is geen plaats voor technocratie, die denken en doen van mensen inperkt. Die structuur loslaten levert een hogere uitkomst op. Om open en transparant vertrouwensrelaties met anderen aan te gaan en mensen te verbinden, ligt een belangrijke klemtoon op de interesse in de ander. En de verschillen tussen mensen als een verrijking te zien, waaruit nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan. Door met een open houding contact te maken met de verschillende belangen en conflicten daarover niet uit de weg te gaan. Luisterend en onderzoekend te blijven praten en gevoeligheden durven benoemen, zonder je eigen standpunt uit de weg te gaan.

Partnerability: buitenwereld naar binnen en binnenwereld naar buiten In de sociaal economische complexiteit van vandaag moet je zakendoen over grenzen heen in partnership met anderen. De kennis zit in je netwerk. Als leider haal je de buitenwereld binnen en kijk en werk je over grenzen heen. De sleutel tot succes is over grenzen heen nieuwe samenwerkingsverbanden te ontwikkelen om zo samen tot een unique value proposition te komen.

Whole Brain Leadership

Maak vanuit je uniciteit het verschil Nee, Whole Brain Leadership is niet evident. Het vraagt moed. Maar de verandering is onvermijdelijk. En het mooiste van deze interne en externe bronnen is dat we ze al in ons hebben. De transitieperiode en toekomst vraagt om leiders die hierin voorgaan. Omdat ze het niet willen ondergaan, laat staan eraan onderdoor willen gaan.

Ann Noppen & Kathleen Jooris

ann_kathleen22_r1_c2    ann_kathleen22_r1_c1

Posted in: